february

SSLC Exam 2011

ഈ വര്‍ഷം SSLC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും വിജയാശംസകള്‍.

Kerala SSLC March 2011 Timetable Given below

March 14 – 1.45pm to 3.30pm - First Language Part 1

March 15 – 1.45pm to 3.30pm - First Language Part 2

March 16 – 1.45pm to 3.30pm - Second Language – English

March 17 – 1.45pm to 3.30pm - Third Language – Hindi/General Knowledge

March 19 – 1.45pm to 3.30pm - Physics

March 21 – 1.45pm to 4.30pm - Mathematics

March 22 – 1.45pm to 3.30pm - Chemistry

March 23 – 1.45pm to 3.30pm - Information Technology (IT)

March 24 – 1.45pm to 4.30pm - Social Science

March 26 – 1.45pm to 3.30pm - Biology

Click here for complete notification.Census 2011...


2011 ഫെബ്രുവരി 9 മുതല്‍ 28 വരെ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ബൃഹത്തായ ദൌത്യം നടക്കുന്നു.

Vande matharam...National sang വന്ദേ മാതരം...ദേശീയഗീതം...

വന്ദേ മാതരം ദേശീയ ഗീതം.
mp3 Download Click Here

ദേശീയഗീതം

(സംസ്കൃതം മൂലഗീതം)
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
सस्य श्यामलां मातरंम् .

शुभ्र ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्
फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम् .
सुखदां वरदां मातरम् ॥

कोटि कोटि कन्ठ कलकल निनाद कराले
द्विसप्त कोटि भुजैर्ध्रत खरकरवाले
के बोले मा तुमी अबले
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीम् मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि ह्रदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारै प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलां अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम् ॥

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम् ॥


(ബംഗാളി മൂലഗീതം)
বন্দে মাতরম্
বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥
বন্দে মাতরম্

শুভ্রজ্যোত্স্না পুলকিতযামিনীম্
পুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
বন্দে মাতরম্

কোটি কোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে
কোটি কোটি ভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারৈ প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী ত্বাম্
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্॥

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥


(മലയാളം മൂലഗീതം)
വന്ദേ മാതരം
വന്ദേ മാതരം
സുജലാം സുഫലാം
മലയജശീതളാം
സസ്യശ്യാമളാം മാതരം
വന്ദേ മാതരം

ശുഭ്രജ്യോത്സ്നാ പുളകിതയാമിനീം
ഫുല്ലകുസുമിത ദ്രുമദളശോഭിണീം
സുഹാസിനീം സുമധുരഭാഷിണീം
സുഖദാം വരദാം മാതരം
വന്ദേ മാതരം

കോടി കോടി കണ്ഠ കള കള നിനാദ കരാളേ
ദ്വിസപ്ത കോടി ഭുജൈധൃത ഖരകരവാളേ
കേ ബോലേ മാ തുമി അബലേ
ബഹുബല ധാരിണീം നമാമി താരിണീം
രിപുദളവാരിണീം മാതരം॥
വന്ദേ മാതരം

തുമി വിദ്യാ തുമി ധർമ, തുമി ഹൃദി തുമി മർമ
ത്വം ഹി പ്രാണാ: ശരീരേ
ബാഹുതേ തുമി മാ ശക്തി,
ഹൃദയേ തുമി മാ ഭക്തി,
തോമാരൈ പ്രതിമാ ഗഡി മന്ദിരേ മന്ദിരേ॥

ത്വം ഹി ദുർഗാ ദശപ്രഹരണധാരിണീ
കമലാ കമലദള വിഹാരിണീ
വാണീ വിദ്യാദായിനീ, നമാമി ത്വം
നമാമി കമലാം അമലാം അതുലാം
സുജലാം സുഫലാം മാതരം॥

ശ്യാമളാം സരളാം സുസ്മിതാം ഭൂഷിതാം
ധരണീം ഭരണീം മാതരം॥

Republic Day... റിപ്പബ്ലിക് ദിനം...

റിപ്പബ്ലിക് ദിനം (ഇന്ത്യ)

ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതമായി ഒരു പരമോന്നത റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായമായതിന്റെ ഓർമ്മക്കായി ജനുവരി 26 ന് ആഘോഷിക്കുന്നതിനെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജനുവരി 26.

ചരിത്രം

1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ഭരണ ഘടന നിലവിൽ വന്നത് 1950 ജനുവരി 26 നാണ്. 1947 മുതൽ 1950 വരെയുള്ള കൈമാറ്റ കാലയളവിൽ ജോർജ്ജ് നാലാമനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ തലവൻ. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവർണർ ജനറൽ സി. രാ‍ജഗോപാലാചാരി ആയിരുന്നു. 1950 ജനുവരി 26 ന് ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.ആഘോഷങ്ങൾ

ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിലനിർത്താൻ എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂ ഡെൽഹിയിൽ വൻ സൈനിക പരേഡുകളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടത്തപ്പെടുന്നു. സൈനിക പരേഡ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ തുടങ്ങി രാജ്‌പഥിൽ കൂടി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ടയിൽ ചെന്ന് ചേർന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് സേനകളായ കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിവരുടെ സൈനികർ അവരുടെ മുഴുവൻ ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിൽ ഈ ദിവസം പരേഡ് നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നേതാവായ രാഷ്ട്രപതി ഈ സമയം ഇതിന്റെ സല്യൂട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു പാട് കാഴ്ചകളും ഈ പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാന സൈനിക പ്രദർശനങ്ങളും ഈ ദിവസം നടക്കുന്നു.

ഡെൽഹി കൂടാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും അതാത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർമാർ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ്

2004 ലെ പരേഡിൽ അഗ്നി-2 മിസൈൽ.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രകടനം


[തിരുത്തുക] പ്രധാന അതിഥി

എല്ലാ റിപ്പബ്ലിക് ദിവസത്തിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ പ്രധാന വ്യക്തികൾ ഡെൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പരേഡിൽ അതിഥികൾ ആകാറുണ്ട്.

വർഷം അതിഥിയുടെ പേര് രാജ്യം
1976 Prime Minister Jacques Chirac France
1978 President Dr.Patrick Hillery Ireland
1986 Prime Minister Andreas Papandreou Greece
1992 President Mário Soares Portugal
1995 President Nelson Mandela[1] South Africa
1996 President Dr. Fernando Henrique Cardoso Brazil
1997 Prime Minister Basdeo Panday Trinidad and Tobago
1998 President Jacques Chirac France
1999 King Birendra Bir Bikram Shah Dev Nepal
2000 President Olusegun Obasanjo Nigeria
2001 President Abdelaziz Bouteflika Algeria
2002 President Cassam Uteem Mauritius
2003 President Mohammed Khatami Iran
2004 President Luiz Inacio Lula da Silva Brazil
2005 King Jigme Singye Wangchuk Bhutan
2006 King Abdullah bin Abdulaziz al-Saud Saudi Arabia
2007 President Vladimir Putin Russia
2008 President Nicolas Sarkozy France
2009 President Nursultan Nazarbayev Kazakhstan
2010 President Lee Myung bak Republic of Koreaകടപ്പാട് : wikipedia.org

Republic Day Wishes... റിപബ്ലിക് ദിനം...

എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകള്‍...
Republic day, 26 January 2011

The republic day of India is the biggest highlight of the start of every year. It’s celebrated on 26th of January, as a reminder of the official enactment of the first constitution of India. The republic day is one of the remarkable days in Indian history, and thus acquired the importance of a national holiday in every city and state of the country. It’s specifically celebrated in New Delhi with great honor for the Indian constitution and nostalgia of the gone by days that shaped the history for present day India.

Although India was formerly regarded as a separate state since 15th of August, it kept following The Government of Indian Act 1935, from 1947 until 1950. On August 29, 1947, right after partition, a committee was organized into motion, to decide onto the future constitution for the country. This committee was headed by Bhimrao Ramji Ambedkar who finally led to the drafting of the constitution. The draft was presented to the assembly on November 4th 1947, and the assembly met for about 166 days, spread over a span of two years after which the assembly of three hundred and eight members finally decided on a permanent constitution with a few modifications to the draft.

The signatures took place on 24th of January, and within two days the constitution was finally enacted on 26th of January, 1950. The specific importance of 26th January also comes into play because many years before, on the night of December 31st, 1929, the Indian National Congress decided on their decision to designate 26th January as their “republic day” for the new state, as a reminder of all the efforts they had to make to redeem a sovereign state. Several years later, that pledge was finally enacted and since then 26th January is celebrated as the hallmark of Indian sovereignty and the efforts put forth to make this country possible.

Every year the celebrations start with Indian National Parade near Rajpath and continue till Red fort. Other spectacular events include tribal dances representing every state and aspect of Indian culture. Another unforgettable part is the beautiful streak aspect created by Indian force jet planes. These and many more celebrations set the bar of how much honor Republic day deserves and will deserve till India stays as a sovereign state on the map of the earth.